SFF Service – Viral Marketing – Group 3- SB0601 – Service Marketing Subject


SFF Service – Viral Marketing – Group 3- SB0601 – Service Marketing Subject
Đoạn clip Viral Marketing của nhóm 3 lớp SB0601 Đại Học FPT Đà Nẵng.
Clip có sử dụng 1 số hình ảnh của video quảng cáo khác.
Dịch vụ SFF – đi chợ thuê và sơ chế thức ăn giúp khách hàng.

Diễn viên:
Hồ Quang Bách
Đỗ Thị Thanh Ly
Vũ Anh Tuấn

Hậu cần chỉnh sửa:
Nguyễn Hồng Nhung
Thắng

Quay phim:
Lĩnh

Đạo diễn:
Bùi Lưu Tiến

Hehe. ^^,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *